Regisztráció / Belépés diákoknak class="head_mail" href="mailto:uh!pont!sletsohegelloc!kukac!letoh!pont!supmac">uh!pont!sletsohegelloc!kukac!letoh!pont!supmac4028 Debrecen, Kassai út 26.
FőoldalKollégiumi Házirend

Kollégiumi Házirend

            A diákotthonban elhelyezést nyert hallgatók kötelesek betartani a „Házirend” és az emberi együttélés, a kulturált viselkedés szabályait.
A diákotthoni szolgáltatások és juttatások, valamint a diákotthoni tagsággal járó jogok nem átruházhatóak. A diákotthon közösségének érdekét, valamint a diákotthonra vonatkozó előírásokat figyelembe véve az alábbiakat kell hallgatóinknak betartani:

 
 • A Diákotthon üzemeltetői rendszeresen ellenőrzik a Házirend betartását. Eljárnak mindazokkal szemben, akik az intézményi tulajdon védelme és a diákotthon rendje ellen vétenek. Indokolt esetben látogató fogadását, illetve a vendégelszállásolást megtilthatják..
   
   A Házirendet többször igazoltan megsértőkkel szemben a diákotthon fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

 • A diákotthonba felvett hallgatónak a beköltözéssel egyidejűleg saját érdekében eleget kell tennie tartózkodási hely bejelentési kötelezettségének. Diákotthoni státuszának megszűnésekor köteles diákotthoni címéről kijelentkezni.

 • A hallgatónak kötelessége betartani a „diákotthoni bentlakási feltételekben” valamint a diákotthonra vonatkozó egyéb szabályzatokban foglaltakat. A diákotthoni tagok csak a diákotthon üzemeltetője által számukra kijelölt szobákban helyezkedhetnek el. Be- és kiköltözéskor a szobát leltár szerint át kell venni, majd átadni. A diákotthon üzemeltetője csak a recepción található széfben elhelyezett 500.000 Ft alatti összértékű ékszerért, készpénzért és értékpapírért vállal felelősséget. A széfbérleti díjat a diákotthon hirdetményben teszi közzé.

 • Az átvett felszerelésekért, a diákotthonban elhelyezett tárgyakért és berendezésekért a hallgató anyagilag felelős. Az ezekben okozott károkat annak okozója köteles megtéríteni.

 • Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a diákotthon szobáiban, folyosóin, közös helységeiben a falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani. Hirdetéseket, közhasznú információkat csak a hirdetőtáblákra lehet elhelyezni. A lakóegységekben dekorálni csak az erre a célra felszerelt felületekre lehet.

 • A lakószobák rendjéről, tisztaságáról a lakók kötelesek gondoskodni. A diákotthon előre bejelentett időpontban kéthetente ágyneműcserét, előre bejelentett időpontban háromhetente fürdőszoba takarítást és ágyneműcserét biztosít. A diákotthon megbízottja ebben ezekben az időpontokban ellenőrzi a szoba állapotát, továbbá az esetleges károkozásokat.
   
  A hallgató köteles a lakóegységben a takarítás lehetőségét a hirdetményben megjelölt időszakban biztosítani. Ennek eszközei a rendrakás és az összepakolás.
  Amennyiben a hallgatók nem biztosítják a takarítás lehetőségét és az üzemeltető nem tudja kitakarítani azt, vagy a hallgatói lakóegységet takarítatlan állapotban találja, az üzemeltető felszólítja a hallgatót annak kitakarítására. Egyidejűleg az egyetem képviselője felé jelzi a problémát. A felszólítást követően 3 nap múlva az üzemeltető képviselője az egyetem képviselőjével együtt ellenőrzi a lakóegységet. Amennyiben a takarítatlanság további 1 nap türelmi időt követően is fennáll, az üzemeltető az egyetem képviselőjének hozzájárulása esetén azonnali (kényszer)takarítást végeztet, melynek költsége a szobában lakó hallgatókat terheli. A takarítási díjakat az üzemeltető hirdetményben teszi közzé.

 • A diákotthonban állatot tartani tilos, kivéve a vakvezető kutyákat és az akváriumi díszhalakat. A diákotthon épületébe kerékpárt bevinni tilos. Tilos továbbá a Campus Hotel területén a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt birtokolni. A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz meghatározásánál a vonatkozó jogszabály (175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet) az irányadó.

 • A folyosókon, a lakószobákban és a diákotthon közös használatú helyiségeiben (pl. folyosó, társalgók, erkélyek, konyhák stb.) 23 órától reggel 7 óráig olyan csendet kell biztosítani, amely a nyugodt tanulást és pihenést lehetővé teszi.

 • A kollégium Területén hallgatók, látogatók, vendégek által üzemeltetett WI-FI router használata összhangban a Debreceni Egyetem Informatikai Felhasználói Szabályzat 4.3.4 pontjával Szigorúan Tilos!

 • A diákotthon „A” és „B” épületének főbejárata 0-24 között van nyitva. A diákotthonban lakó hallgató rendeltetésszerűen használja az elektronikus beléptető rendszert, a diákotthon üzemeltetőjének kérésére köteles igazolni személyazonosságát bármilyen fényképes igazolvánnyal, belépő kártyával.

 • A kollégiumban reggel 8-tól éjszaka 23 óráig fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a kollégiumba, ha a látogatót fogadó kollégiumi hallgató a kollégiumban tartózkodik, hívásra a recepción megjelenik és a látogatóért aláírásával felelősséget vállal.
  A látogatás diákigazolvány, személyi igazolvány vagy bármilyen, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, illetve érvényes kollégiumi belépő felmutatásával történik. Cserében az üzemeltető alkalmazottja elektronikus belépőkártyát biztosít a számára. (Ezen iratokkal nem rendelkező személy a látogatott jelenlétében csak a recepción tartózkodhat.) Távozásakor a belépőkártyát köteles leadni! Amennyiben elektronikus belépőkártyáját a vendég nem adja le, annak értékét a vendéglátó vagy maga a vendég önköltségi áron köteles az üzemeltetőnek megtéríteni. Idegen személy a diákotthon szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül minden olyan személy, aki nem a diákotthon lakója, illetve bejelentkezett vendége. A diákotthon életének zavartalansága érdekében minden, a diákotthonban lakó hallgató köteles felelősséget vállalni látogatója magatartásáért és a látogatási idő megtartásáért. Amennyiben a diákotthonban lakó hallgató látogatója 23 óráig nem hagyja el az épületet, vagy bejelentés nélkül szándékozik szállást igénybe venni, köteles megfizetni az „engedély nélküli szabad férőhelyen történő szállás igénybevétele” díjtételt függetlenül attól, hogy ténylegesen igénybe vette-e a szolgáltatást. Amennyiben erre a vendég nem hajlandó, a vendéglátó hallgató köteles helytállni helyette. A hallgató vendégeinek rendszeres, határidőn túli távozása a hallgató diákotthoni jogviszonyának fegyelmi úton történő megszüntetésének kezdeményezését vonhatja maga után.

 • A lakószobákban a távollévők üres helyein térítési díj ellenében a hallgatók vendégeket fogadhatnak, amelyért az üzemeltető által hirdetményben meghatározott díjat kell fizetni. Ennek feltétele, hogy az érintett szoba lakói írásos beleegyezésüket adják a vendégfogadáshoz.
  A szobalakók beleegyezése esetén a bennalvási szándékot legkésőbb 22 óráig jelezni kell a recepción és egyúttal ki kell fizetni a megállapított szállásdíjat.
  Váratlanul érkező vendég esetén a vendégfogadáshoz az egyetem képviselőjének (kollégiumi tanár, szenior) hozzájárulása szükséges.
  Hallgatói férőhelyen vendéget fogadni legfeljebb három egymást követő éjszaka lehet. Erősen ittas, garázda magatartást tanúsító vendég belépését a kollégiumba a recepciós vagy biztonsági őr megtilthatja. A vendégért a vendéglátó felelősséggel tartozik.

 • A diákotthon területén és a bejáratainak 5 méteres körzetében tilos a dohányzás. Dohányozni csak az épületen kívül, a szabadban, az arra kijelölt helyen lehet. Kijelölt dohányzóhelyek: „A” épület: terasz, „B” épület: terasz valamint a bejáratok mellett kijelölt dohányzóhelyek. A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden hallgatónak be kell tartania. Ezek megszegése fegyelmi felelősségre vonást eredményez. Amennyiben a hallgató nem a kijelölt helyen dohányzik vagy tűzriasztást idéz elő és ebből a diákotthonnak rendkívüli kiadása keletkezik (pl. tűzjelző riasztására a tűzoltóság kivonul a helyszínre), a hallgató köteles megtéríteni a helyszínre vonulás illetve az esetleges tűzvédelmi bírság és a rendkívüli karbantartás összegét.
  A tűzjelző rendszer érzékelőinek letakarása, manipulálása a tűzvédelmi szabályok szándékos megsértésének minősül és a diákotthoni férőhely megszüntetésének kezdeményezését vonja maga után.

 • A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni tilos!

 • A diákotthon lakójának kötelessége betartani a Kassai úti campusra vonatkozó közlekedési és parkolási rendet. Hallgatók által térítési díj fizetés nélkül használható parkolók: a Campus Hotel parkolóinak Zákány utcai szakasza.

 • A diákotthon lakói kötelesek a lakóegységükben keletkezett hulladékot szelektíven gyűjteni és/vagy a tárolóegységekbe szétválogatva elhelyezni.A házirend megtartásáért a diákotthon közössége és üzemeltető szervei, személyei a felelősek.
 
A házirend hatályba lép: 2018. szeptember 1.
 
 
Gönczi Zsuzsanna sk.
      vezérigazgató
    Campus Hotel Zrt.
 
© 2020 Minden jog fenntartva! Üzemeltető cég:  Campus Hotel Zrt. 4028-Debrecen, Kassai u. 26.
készítette:WebDeb.hu